بانک سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.156 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

اگر خود را شكست خورده بدانيد، بي ترديد شكست خواهيد خورد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


جز ترديد و هراس، هيچ چيز نمي تواند ميان انسان و بزرگترين آرمانها يا مرادهاي دلش، جدايي بيفكند.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ترديدهاي ما خائناني هستند كه با ايجاد ترس در درونمان، ما را از تلاش باز مي دارند و در نتيجه، سبب مي شوند كه نتايج دلخواه را به دست نياوريم.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ترديدها به ما خيانت مي كنند، ما را از تلاش به دور مي سازند و از پيروزي هايي كه به احتمال زياد نصيب ما خواهد شد محروم مي سازند.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كجا مردي يافت شد كه به مقامات عاليه رسيده، بدون شك، زني پاكدامن او را همراهي كرده است.((فريدريش شيلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ترس از دودلي سبب مي‌شود از حركت بازايستيم، نه خودِ ترديد و دودلي.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه بياموزيم كه از ترديد و دودلي لذت ببريم و از آن به سود خود بهره بگيريم، زندگي به مراتب، ساده‌تر و زيباتر خواهد شد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه معني و مفهوم و هدف زندگاني را ندانيم و ندانيم كه چه چيزهايي در زندگي، ارزش و اهميت دارند، به سادگي نمي‌توانيم تصميم بگيريم و هميشه دودل و مردد خواهيم شد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه شكاك و بدبين باشيد، هرگز نمي‌توانيد پيشه‌اي را راه‌اندازي كنيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه با آسايش و بي هيچ شك و ترديدي، آنچه را مي‌خواهيد در دنياي بيرون شاهد روي دادن آن باشيد، به روشني در ذهن‌تان ببينيد، بي‌شك روي خواهد داد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه انسانها همواره در حالت احساسي ترديد، دودلي و دوگانگي بودند، به ندرت مي‌توانستند به كاميابي درازمدت برسند يا به چيزي كه به راستي ارزشمند است دست يابند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ترس، شك و ترديد و نبود اطمينان و باور، هرگز نتايج چندان گهرباري ندارند و نخواهند داشت.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر قوانين ديگران را ندانيد، بي شك، بازي را خواهيد باخت، زيرا ناگزير، دير يا زود، آن قوانين را زير پا خواهيد گذاشت.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من اغلب نادانسته به همه چيز شك مي كنم، اغلب در جست و جوي خط مستقيمي هستم كه با هستي من برابري كند و آن را مستقيم در انديشه و آرمانم درك كنم، فاصله هاي كمتر كوتاه ميان دو نقطه.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگز ترديدي به خود راه ندادم كه همه بر من خيانت مي كنند و باز هر بار هم كه خيانت مي كردند غرق در شگفت مي شدم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


با رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي يابد و با رشد شك و ترديد، تنش، بي قراري و بدبختي. شك و ترديد در نهايت به رنج و عذاب و نگراني مي انجامد.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شك و ترديدها را نبايد سركوب كرد. از آنها بايد به عنوان سكوي پرش استفاده نمود.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شك و ترديد چيز بدي نيست، هيچ عيب و ايرادي ندارد. اما تو نبايد هميشه در شك و ترديد به سر بري. تو بايد شك و ترديدها را در راه جستجوي حقيقت به كار گيري.((اشو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بايد در تضادهاي دوگانه شك كرد. از كجا معلوم كه اين تضادهاي دوگانه وابسته به هم و يكي نباشند؟ در فلسفه، معين، ارزشي بيشتر از نامعين دارد؛ همان گونه كه ارزش نمود كمتر از حقيقت است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه قصد انجام كاري را كرديد، بايد درهاي ترديد را به طور كامل ببنديد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ مادري هرگز در ژرفاي دل خويش ترديد نمي كند كه با كودك خود صاحب كسي شده است و هيچ پدري نيست كه از حق خويش بگذرد و فرزند را تسليم ارزش گذاري و مفاهيم خويش نكند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كس كه به گونه اي ژرف به جهان نگريسته باشد، بي ترديد مي داند چه حكمتي در سطحي بودن انسانها نهفته است. اين غريزه حفظ خويشتن است كه به او مي آموزاند، سطحي، آسان نگر و دروغين باشد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در بين هنرها موسيقي بيش از همه در عواطف انسان تاثير دارد. يك سمفوني در هر مايه از دست يك استاد، بدون شك بيشتر از يك كتاب اخلاق در دل اثر مي كند.((ناپلئون بناپارت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پيشنهاد مي كنم در انجام آزمونهاي بحراني شك نكنيم. اين همان چيزي است كه به ما مي گويد درست يا نادرست به پيش مي‌رويم و گام ديگر چيست.((گوردون مور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر خداوند، لحظه اي فراموشش شود و مرا عروسكي پارچه اي بپندارد و اگر چنين باشد كه براي مدت كوتاهي باز عمري ارزاني ام دارد، به يقين حرفي در مورد آنچه كه بدان مي انديشم بر زبان نخواهم راند و بي شك، انديشه خواهم كرد پيرامون سخناني كه بايد بگويم.((گابريل گارسيا ماركز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شك و ترديد، امري يكسره طبيعي است؛ آدمي هرگز از آنچه بايد بخواهد آگاهي ندارد، زيرا زندگي يك بار بيش نيست و نمي توان آن را با زندگي هاي گذشته مقايسه و يا در آينده درست كرد.((ميلان كوندرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آينده هميشه نيرومندتر از اكنون است. در حقيقت، اين آينده است كه درباره ي ما به داوري خواهد نشست و بي شك بدون هيچ گونه شايستگي.((ميلان كوندرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رنجديده! اگر بكوشي تا چيزي از مال خود را به مردم ببخشي، بي ترديد رستگار هستي.((جبران خليل جبران)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر باور داشته باشي كه مي تواني، بي شك مي تواني.((ناپلئون هيل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر شك و ترديدي تأخيرهاي خاص خود را به همراه دارد و ايام، با افسوس بر روزهاي از دست رفته مي گذرد.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.