بانک سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.297 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

جوانمردي، نيرويي است پايداري ‌ناپذير و چون در نفسي بروز كند، ترس و آشفتگي را در برابر هر گونه خطر از بين مي‌برد.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي جوانمردي و مروتي كه در حق هر كس مي كني، اميد هيچ پاداشي نداشته باش.((پابلو پيكاسو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دوست مي دارم آناني را كه براي فرو شدن و فدا شدن، نخست فراپشت ستارگان از پي دليل نمي گردند، بل خويش را فداي زمين مي كنند تا زمين روزي از آن ابرانسان شود.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه هميشه ايثار مي كند در خطر از كف دادن آزرم است. آن كه هميشه قسمت مي كند، دل و دست اش از قسمتگري مدام پينه مي بندد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنجا كه فداكاري باشد و خدمتگزاري و نگاه هاي عاشقانه، خواست سَروري نيز هست. ناتوان تر از راههاي پنهان به دژ، به اندرون دل قدرتمندتر مي خزد تا قدرت را بربايد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرد را از زن هراس بايد، آنگاه كه زن عاشق است. چه آنگاه است كه زن همه چيز را فدا مي كند و هيچ چيز ديگر را در نظر او ارجي نيست.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


باور به خويشتن، افتخار به خويشتن و خصومت و مسخرگي نسبت به ايثار، از جمله بديهي ترين ويژگي هاي اخلاق والاست، درست همانند كم ارزش دانستن و احتياط نسبت به همدردي و دلي مهربان.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فداكاري در راه وطن از همه دانش ها باارزش تر است.((ناپلئون بناپارت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك عشق بزرگ، به موجودات بسيار ساده قدرت و قابليت تيزهوشي، از خودگذشتگي و اعتماد و اطمينان خاص مي بخشد.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فداكاري در دو مورد خوب است : اول اينكه تنها راه باقي مانده باشد و از هيچ راه ديگري غير از جانفشاني نتوان به هدف مورد نظر دست يافت. دوم آنكه بدانيم ديگران با اين فداكاري خوشبخت خواهند شد.((موريس مترلينگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فداكاري، يعني آسايش خود را فداي آسايش ديگران كردن.((گابريل گارسيا ماركز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دهش (بخشش)، آنگاه كه از ثروت است و از مكنت، هر چه بسيار، باز اندك باشد، كه واقعيت بخشش، ايثار از خويشتن است.((جبران خليل جبران)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه بخشش مي كند، زماني به نشاط حقيقي دست مي يابد كه پس از جستجوي فراوان نيازمندي را پيدا كند كه عطاي وي را بپذيرد. تلاش براي يافتن چنين شخصي، لذت بخش تر از ايثار است.((جبران خليل جبران)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما مي توانيم بخشش هاي بزرگ داشته باشيم، اما در مورد چيزهاي كوچك به ندرت از خودگذشتگي به خرج مي دهيم.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از بسياري چيزهاي بزرگ مي‌گذريم، ولي به ندرت، در امور جزئي، از خودگذشتگي مي‌كنيم.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنان كه آزادي را فداي امنيت مي كنند، نه شايستگي آزادي را دارند و نه لياقت امنيت را.((بنجامين فرانكلين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حساسيت، عشق، تحمل و فداكاري، زندگي زن را تشكيل مي دهد.((اونوره دو بالزاك)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان واقعي كسي است كه از كمك كردن به ديگران احساس رضايت مي كند، اما از اينكه كسي به او كمك كند خجل و شرمسار مي شود، زيرا نيكي كردن به ديگران نهايت ايثار و بزرگواري است و كمك گرفتن از ديگران بيانگر ضعف و حقارت است.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اسارت و بندگي مردم به خود آنها و ميزان تحمل رنج و قبول فداكاري شان بستگي دارد.((گاندي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دانشمند شيمي كه با مواد خطرناك به آزمايش مي پردازد و پزشكي كه در معرض ابتلا به بيماريهاي واگيردار است، همه به دليل وظيفه شغلي و احساس نبوغ خود فداكاري مي كنند.((جان كاينرل)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن فردايي كه همه چيز ديروز [ خود ] را فداي بهتر نمودن آن مي كنيم، [ ناشي ] از تصور و خيال است. شايد براي تو فردايي وجود نداشته باشد.((غ- ذ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دارندگان قلبهاي پاك هيچ گاه راحتي و خوشي را به خود نخواهند ديد. زيرا خوشي و راحتي خود را فداي پيشرفت و ترقي ديگران كرده اند.((لابروير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردي كه داراي عزمي نيرومند و اخلاقي متين است، هرگز فضيلت اخلاقي خود را فداي هوس هاي زندگي نمي كند. آري مرداني در اين جهان زندگي كرده اند كه براي تكميل و حفظ فضايل اخلاقي، جسم و جان خود را فدا ساخته اند.((كنفسيوس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به يكديگر هديه بدهيد تا محبّت (و دوستي ميان شما زياد شود) و مهاجرت كنيد تا براي فرزندانتان چيزهاي خوبي را به ارث بگذاريد و از لغزش جوانمردان، گذشت كنيد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دين جز با جوانمردي نيست. (‌دين اسلام بر پايه‌ي‌ جوانمردي استوار است و اگر اين خصوصيت نباشد، پايه‌ي‌ دين از بين رفته و فرو مي‌ريزد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كرامت شخص، به دين او و جوانمردي او به عقلش و شرافتش به خلق و خوي اوست.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


‌از جوانمردي به دور است كه كسي از برادران ايماني خود سود ببرد. (يعني آنها را براي رسيدن به منافع خود بخواهد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي لغزش¬هاي افراد جوانمرد، عفو بتراشيد (يعني به طوري گناهان آنها را توجيه كنيد و اين دفاع از شخص او نيست بلكه دفاع از حريم جوانمردي مي¬باشد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مؤمن، عزيز و جوانمرد است (ولي) انسان بدكار، حيله‌گر و پَست مي‌باشد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پاداش كسي كه در حال گشايش (و نداشتن مشكل) بخشش مي-كند، از كسي كه در حال نياز، آن را مي¬پذيرد، بيشتر نيست. (فقير نيز در صورت نياز و رعايت جوانمردي، ثواب زيادي مي¬برد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.